Zmiana w Zarządzie Spółdzielni

W związku z rezygnacją p. Waldemara Malczewskiego z członkostwa w Radzie Nadzorczej ŁSM, co skutkuje zakończeniem delegacji do sprawowania funkcji Członka Zarządu Spółdzielni, Rada Nadzorcza ŁSM na posiedzeniu w dniu 28 czerwca 2021 r. powołała do Zarządu pana Przemysława Wyrzykowskiego.

Pan Przemysław WYRZYKOWSKI zgodził się pełnić funkcję Członka Zarządu oddelegowanego czasowo przez Radę Nadzorczą.

Wzrost opłaty za odpady komunalne od dnia 01. lipca 2021 r.

POWIADOMIENIE

Zarząd ŁSM informuje, że zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Łomiankach Nr XXXII/289/2020 z dnia 18.12.2020 r. opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego Poz. 867/2021,
od dnia 01 lipca 20021 r. ulega zmianie miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy w przypadku gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny z 8,50 zł na 11,20 zł za m3 zużytej wody.

>> Opublikowany tekst Uchwały Rady Miejskiej w Łomiankach >>

Podjęcie na piśmie Uchwał przez Walne Zgromadzenie

Zarząd ŁSM zarządził na dzień 6 lutego 2021 r (sobota) podjęcie na piśmie uchwał przez Walne Zgromadzenie.

Zawiadomienie oraz sposób procedowania w warunkach panującej epidemii COVID-19 zostało dostarczone w formie pisemnej każdemu Członkowi Spółdzielni.
Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo  >> tutaj <<
Do dostarczonego materiału załączono też informację na temat ujemnego bilansu w rozliczeniach ze Spółdzielnią wg stanu na 31.12.2020 r.
Wyciąg ma charakter informacyjny i wszystkie ewentualne niezgodności podlegają wyjaśnieniom w księgowości.
W kopercie znaleźliście też Państwo ulotkę informacyjną na temat stanu naszej kanalizacji:>> ulotka >>

Kontrola wodomierzy

Dotyczy: odczyt liczników wody

1.) Proszę o wyjaśnienie, dlaczego hydraulicy wchodzą do mieszkań w czasie pandemii i ogłoszenia czerwonej strefy, a spółdzielnia nie wypracowała innych metod przekazania informacji o stanie liczników?

Spółdzielnia posiada możliwość zdalnego odczytu wodomierzy drogą radiową. Niestety zanotowaliśmy pewną ilość wskazań zerowych i ujemnych. Ponieważ czeka nas rozliczenie odpadów komunalnych wg zużycia wody, zaistniała pilna potrzeba inwentaryzacji i weryfikacji pracy wodomierzy. Podczas inspekcji oprócz wskazań licznika weryfikowany jest ich stan (w niektórych przypadkach wodomierze „stoją” pomimo poboru wody).

Pożegnanie Wandy Karaś

W sobotę, 3 października 2020 r. po ciężkiej chorobie zmarła nasza bliska znajoma, sąsiadka, a w ciągu ostatniego roku Pani Prezes naszej Spółdzielni. Miała 69 lat.
Rodzinie i przyjaciołom Śp. Wandy Karaś składamy wyrazy żalu i współczucia.

Rada Nadzorcza ŁSM.

Rozpoczęcie sezonu grzewczego.

Zarząd Spółdzielni informuje, że na początku przyszłego tygodnia jest zaplanowany przegląd instalacji CO, po czym nastąpi uruchomienie centralnego ogrzewania.

Planowane uruchomienie kotłowni: czwartek 08. października.

Zmiany w Zarządzie ŁSM

Rada Nadzorcza ŁSM informuje, że na posiedzeniu RN w dniu 08.września 2020 r. podjęto uchwałę o odwołaniu Pani Wandy Karaś ze stanowiska Prezesa Zarządu.
Zgodnie z par. 51 Statutu ŁSM odwołanie członka Zarządu  nie narusza jednak jego uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

Jednocześnie w tym samym dniu Rada Nadzorcza wyznaczyła do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu Pana Waldemara Malczewskiego.