Prawo Własności

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
– bonifikata 98%

Szanowni Państwo.

W dniu 19 grudnia 2019 r. Rada Miejska w Łomiankach podjęła Uchwałę XIX/158/2019 w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, stanowiących własność Gminy Łomianki.
W związku z pozytywnym zaopiniowaniem przez Wojewodę Mazowieckiego niniejszej uchwały, osoby, które z dniem 1 stycznia 2019 r. stały się właścicielami gruntów, które do tego czasu były w ich użytkowaniu wieczystym, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r., poz. 916 t.j.) mogą skorzystać od drugiego roku przekształceniowego (od 2020 roku) z 98% bonifikaty od wniesienia opłaty jednorazowej. Dlatego opłata za rok 2019 r. nie podlega zaliczeniu na poczet opłaty jednorazowej przy zamiarze wniesienia jej w drugi roku przekształceniowy, i należy ją wnieść najpóźniej do dnia 29.02.2020 r.

Urząd Miejski w Łomiankach, zachęca zainteresowane osoby do złożenia zgłoszenia o zamiarze wniesienia opłaty jednorazowej, z tytułu przekształcenia wraz z wnioskiem o udzielenie tejże bonifikaty.

Przykładowe zgłoszenie wraz z wnioskiem możecie Państwo   >> pobrać tutaj <<   bądź w Urzędzie Miejskim w Łomiankach na Biurze Podawczym ul. Warszawska 115 lub w budynku przy ul. Warszawska 71, pok. 23.
W przypadku pytań, prosimy o kontakt z pracownikami Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego ul. Warszawska 71, pok. 23, 05-092 Łomianki lub telefonicznie pod numerami (022) 768 62 06 i (022) 768 62 05.

Jak uzyskać prawo własności ?

Wymagane dokumenty:

  1. ZGŁOSZENIE zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty.

Procedura:

  1. Po złożeniu zgłoszenia zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty, właściwy organ na piśmie poinformuje właściciela nieruchomości o wysokości opłaty jednorazowej oraz wysokości kwoty należnej do zapłaty po uwzględnieniu bonifikaty o której mowa w art. 9 ust. 4 ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Po otrzymaniu przez właściciela powyższej informacji kwotę w niej w skazaną należy wnieść w terminie do 31 grudnia każdego roku, w którym wystąpiono o udzielenie bonifikaty. W przypadku wniosków złożonych w drugim roku przekształceniowym po 1 grudnia 2020r., termin na wniesienie opłaty zostanie określony w piśmie o którym mowa powyżej.
  2. Po wniesieniu opłaty wskazanej w piśmie, o którym mowa w punkcie 1, właściwy organ z urzędu wyda zaświadczenie potwierdzające wniesienie opłaty, które właściciel gruntu załącza do wniosku o wykreślenie w dziale III księgi wieczystej wpisu roszczenia o opłatę.

Termin składania wniosku o udzielenie bonifikaty:

  1. W drugim roku po przekształceniu – do 31 grudnia 2020r.,
  2. W latach następnych – do 1 marca każdego roku.

Miejsce złożenia dokumentów:

  1. Biuro Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Łomiankach, ul. Warszawska 115
  2. Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego   ul.   Warszawska 71, pok. 23

Termin załatwienia sprawy:

  1. Informacja o kwocie należnej do opłaty po zgłoszeniu zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z udzieleniem bonifikaty – 14 dni,
  2. Wydanie zaświadczenia o wniesieniu opłaty z tytułu przekształcenia – 30 dni

W przypadku nie załatwienia sprawy w podanych terminach organ prowadzący sprawę obowiązany jest zawiadomić o tym wnioskodawcę, podając przyczyny zwłoki i wskazując inny termin załatwienia sprawy

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego
Urzędu Miejskiego w Łomiankach
Łomianki ul. Warszawska nr 71, pok. 23
tel. (22) 76-86-206, 76-86-205

Podstawa Prawna:
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów  (t.j. Dz. U z 2019r., poz. 916).

Źródło: www.lomianki.pl  bip.lomianki.pl