Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej Łomiankowskiej SM.
do końca kadencji w 2020 r.

Kadencja przedłużona do czasu ustąpienia pandemii COVID-19
Skład Rady ujmuje wybory uzupełniające,
które odbyły się w formie pisemnej w dniu 06. lutego 2021 r.

 

Kontakt: r_nadzorcza@lomsm.pl

Waldemar MALCZEWSKI rezygnacja
Adam STACHNIK  V-ce Przewodniczący
Dorota PORĘBSKA  Sekretarz
Balbina STUDZIŃSKA  Komisja Rewizyjna
Przemysław WYRZYKOWSKI Oddelegowanie do Zarządu ŁSM 28.06.2021 r.
Anna MARCHWIŃSKA  Członek Rady
Ewa SUJECKA rezygnacja
Łukasz KOWALSKI Członek Rady
Zdzisława KOŁECKA Członek Rady
Agnieszka GÓRALCZYK  Oddelegowanie do Zarządu ŁSM 16.12.2019 r.

 

Regulamin Rady Nadzorczej Łomiankowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej .

I. Postanowienia ogólne

  1. Rada Nadzorcza zwana dalej „Radą” jest organem Łomiankowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łomiankach sprawującym kontrolę i nadzór nad jej działalnością i działającym na zasadach określonych w Ustawie z dnia 16 września 1982 r. ”Prawo Spółdzielcze” (Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 210 z późniejszymi zmianami) § 46 –50 Statutu oraz niniejszego Regulaminu.
  2. Liczbę członków Rady, skład Rady, tryb przeprowadzania wyborów członków Rady, jej kadencję oraz zakres działania określa Statut Spółdzielni.
  3. Do Rady mogą być wybierani wyłącznie członkowie Spółdzielni.
  4. Członek Rady nie może być członkiem Zarządu Spółdzielni lub jej pełnomocnikiem, a ponadto w skład Rady nie mogą wchodzić osoby pozostające z członkiem Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub faktycznego pożycia małżeńskiego.
  5. Członkowie Rady czasowo oddelegowani do pełnienia funkcji członków Zarządu, za czas oddelegowania nie pobierają żadnego wynagrodzenia.
  6. Rada realizuje swoje funkcje statutowe na posiedzeniach, w pracach Prezydium Rady, komisjach Rady i poprzez wykonywanie czynności kontrolno – nadzorczych.

>>Pełny tekst Regulaminu Rady Nadzorczej<<