Walne Zgromadzenie

Statut Łomiankowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

VIII. ORGANY SPÓŁDZIELNI

§40

Organami Spółdzielni są:

 1. Walne Zgromadzenie
 2. Rada Nadzorcza
 3. Zarząd

§41

 1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.

§42

 1. Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:

1) uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej;
2) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;
3) rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej i Zarządu, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych, podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach;
4) udzielanie absolutorium członkom Zarządu oraz podejmowanie uchwały o odwołaniu członka Zarządu, któremu nie udzielono absolutorium;
5) podejmowanie uchwał w związku z oceną polustracyjną działalności Spółdzielni;
6) podejmowanie uchwał w przedmiocie nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat;
7) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej;
8) oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć;
9) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni z inną Spółdzielnią, podziału Spółdzielni, a także przyłączenie jej jednostki organizacyjnej do innej Spółdzielni oraz likwidacji Spółdzielni;
10) rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej;
11) uchwalanie Statutu i jego zmian;
12) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Spółdzielni do związku lub zrzeszenia spółdzielczego lub wystąpienia z niego;
13) upoważnienie Zarządu do działań mających na celu założenie związku spółdzielczego;
14) wybór delegatów i ich zastępców na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona;
15) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia i regulaminu Rady Nadzorczej;
16) podejmowanie uchwał o utworzeniu funduszów Spółdzielni niewymienionych w Statucie.

17) Postanowienia ust. 1 pkt. 7 nie stosuje się do ustanawiania i przenoszenia prawa odrębnej własności lokali.

§43

 1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku w terminie do 30 czerwca.
 2. Zarząd jest obowiązany także zwołać Walne Zgromadzenie na żądanie:
  a) Rady Nadzorczej,
  b) przynajmniej 1/10, nie mniej jednak niż 10 członków Spółdzielni.
 3. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być wyrażone w pisemnym wniosku z podaniem celu jego zwołania.
 4. W wypadkach określonych w ust.2 Walne Zgromadzenie powinno być zwołane w takim terminie, aby mogło odbyć się w ciągu 4 tygodni od dnia wniesienia żądania. Jeżeli to nie nastąpi, to zwołuje je Rada Nadzorcza, Związek Rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona lub Krajowa Rada Spółdzielcza – na koszt Spółdzielni.
 5. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zawiadamia się wszystkich członków na piśmie co najmniej na 21 dni przed terminem posiedzenia Walnego Zgromadzenia.
  Zawiadomienie powinno zawierać informację o czasie, miejscu, porządku obrad oraz o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad oraz informację o prawie członków do zapoznania się tymi dokumentami.
 6. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w terminach i w sposób określony w ust.5. Zasada ta
  nie dotyczy uchwały o odwołaniu członka Zarządu i Rady Nadzorczej w związku z nieudzieleniem mu absolutorium.
 7. Walne Zgromadzenie może skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy lub odroczyć ich rozpatrzenie do następnego Walnego Zgromadzenia, a także zmienić kolejność rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad.
 8. Głosowanie na obradach Walnego Zgromadzenia odbywa się jawnie, z wyjątkiem wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej oraz odwołania członków Zarządu, którym Walne Zgromadzenie nie udzieliło absolutorium. Na żądanie 1/5 członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu Przewodniczący zarządza głosowanie tajne również w innych sprawach objętych
  porządkiem obrad, z wyłączeniem wyboru Prezydium Walnego Zgromadzenia, wyboru członków Komisji Zebrania oraz przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania.
 9. Walne Zgromadzenie jest ważne niezależnie od liczby obecnych na nim członków. Uchwałę Walnego Zgromadzenia uważa się za podjętą, jeżeli za uchwałą opowiedziała się większość ogólnej liczby członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu. W sprawach likwidacji, przeznaczenia majątku pozostałego po zaspokojeniu zobowiązań, zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki oganizacyjnej do podjęcia uchwały jest konieczne uczestnictwo co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.
 10. Zamieszczenia spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo zgłaszać: Zarząd, Rada Nadzorcza, i członkowie. Projekty uchwał, w tym uchwał przygotowanych w wyniku tych
  żądań, powinny być wykładane na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
 11. Uchwała sprzeczna z Ustawą jest nieważna.
 12. Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków.
 13. Do przygotowania pod względem formalnym i przedłożenia pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu projektów uchwał i poprawek zgłoszonych przez członków Spółdzielni zobowiązany jest Zarząd Spółdzielni.

§44

 1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny delegowany członek Rady.
 2. Otwierający obrady po odczytaniu listy pełnomocnictw udzielonych przez członków Spółdzielni zarządza wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie: Przewodniczący, Sekretarz. Członkowie Zarządu nie mogą wchodzić w skład Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 3. Szczegółowy tryb obradowania, podejmowania uchwał, przeprowadzania wyborów i odwoływania członków Rady Nadzorczej określa regulamin obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 45

 1. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się w terminie 4 tygodni protokół, który podpisują Przewodniczący Zebrania i Sekretarz.
 2. Protokoły są jawne dla członków Spółdzielni, przedstawicieli Związku Rewizyjnego oraz Krajowej Rady Spółdzielczej.
 3. Protokoły przechowuje Zarząd Spółdzielni co najmniej przez 10 lat, o ile przepisy w sprawie przechowywania akt nie stanowią inaczej.

>> Pełny tekst Statutu <<

>> Regulamin Walnego Zgromadzenia<<