Walne Zgromadzenie 2021

UWAGA SPROSTOWANIE.
W wysłanym pisemnym zawiadomieniu wkradł się bardzo poważny, zasadniczy błąd.
Błąd dotyczy Uchwały nr 2, gdzie zamiast „podziału nadwyżki bilansowej za rok 2019” powinno być „w sprawie pokrycia nadwyżki kosztów nad przychodami (straty) przychodami z przyszłych lat bilansowych” ponieważ wynik z działalności Spółdzielni w 2019 roku był ujemny.
Zamieszczone do wglądu Zawiadomienie oraz Projekty Uchwał są prawidłowe.


Walne Zgromadzenie poprzez głosowanie na piśmie. Sobota 6 lutego 2021 r.

Szanowni Członkowie ŁSM, Szanowni Sąsiedzi,

z uwagi na sytuację epidemiologiczną, zwołanie oraz przeprowadzenie zarówno w zeszłym roku jak i w obecnej chwili Walnego Zgromadzenia na dotychczasowych zasadach, nie było i nie jest możliwe.
Obowiązujące ograniczenia wynikające z ustaw z dnia 2 i 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw nie pozwalają na przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia w sposób tradycyjny.
Zarząd Spółdzielni postanowił skorzystać z rozwiązania zawartego w art. 15 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, tj. przeprowadzić przez Walne Zgromadzenie podjęcia uchwał na piśmie, a w szczególności aby móc:

1. zatwierdzić Sprawozdanie Finansowe za 2019 r.
2. pilnie uzupełnić skład Rady Nadzorczej – wybór trzech członków spośród wszystkich zgłoszonych kandydatów.

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.
Podjęcie uchwał, a w szczególności uchwał dotyczących Rady Nadzorczej, kiedy to wybrani przez Państwa członkowie Rady Nadzorczej mają realny wpływ na działalność Spółdzielni i nadzór nad pracą Zarządu, jest bardzo istotne.
Nie rezygnujmy ze swoich praw i przywilejów.

Materiały do wglądu: